teleporady

Raport bieżący nr 23 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje
- o otrzymaniu w dniu 21 lutego 2013 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartej przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o., dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku oraz
- o zakończeniu rozliczenia świadczeń realizowanych w ramach umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2012 Emitent informował w raportach bieżących nr 14/2012 z 27.01.2012 r., 31/2012 z 07.03.2012 r., 64/2012 z 21.06.2012 r. oraz 92/2012 z 06.09.2012 r. O umowach dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2013_ Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2013 z 31.01.2013 r. oraz 22/2013 z 21.02.2013 r.

Po zakończeniu rozliczeń realizacji umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wartość zobowiązania Oddziału Funduszu z tego tytułu wynosi 5 822 348,56 zł i jest wyższa niż szacowana uprzednio o 123 800,56 zł. W wyniku wyżej opisanej korekty oraz podpisania aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącego do spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. zespołu trzech przychodni za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wynosi obecnie 7 897 626,72 zł _zwiększenie o 102 051,13 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"