teleporady

Raport bieżący nr 23 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 2 lutego 2011 r. zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o.: umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2011 z 25.01.2011 r.

W wyniku zawarcia wyżej wymienionej umowy oraz aneksu łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 14 394 186,17 zł _zwiększenie o 1 929 894,40 zł_

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"