20.12.2023

Raport bieżący nr 22/2023

Rejestracja akcji serii L w KDPW

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna („Spółka”, „Emitent”) informuje o wydaniu oświadczenia nr 1241/2022 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 20 grudnia 2023 r. („Oświadczenie”) w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 560.589 (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć) akcji serii L o wartości nominalnej 4,00 złote (słownie: cztery złote) każda, oznaczonych kodem ISIN PLEMCIM00140. Termin rejestracji akcji to 27.12.2023 r.

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe