teleporady

Raport bieżący nr 22 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 21 lutego 2013 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartej przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o., dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2013_ Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12/2012 z 31.01.2013 r.

W wyniku podpisania wyżej wymienionej umowy, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec "Lubmed" sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta, z tytułu świadczeń udzielanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 8 417 512,05 zł _zwiększenie o 132 001,65 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"