teleporady

Raport bieżący nr 22 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 lutego 2012 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez spółkę zależną od Emitenta EMC Piaseczno sp. z o.o.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku 2012, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2012 z 20.01.2012 r.

W wyniku podpisania wymienionej wyżej umowy, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Anny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 21 278 116,60 zł _zwiększenie o 1 290 371,00_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"