31.01.2014

Raport bieżący nr 21 / 2014

Zmiana znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o podpisaniu w dniu 31 stycznia 2014 roku aneksu do Umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w Regionalnym Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie zawartej przez Emitenta z Powiatem Lubińskim w dniu 23 grudnia 2014. O umowie tej Emitent informował w raporcie bieżącym nr 117/2013 z dnia 23.12.2013.

W podpisanym aneksie Emitent zobowiązał się do podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie do 28.02.2014.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.