teleporady

Raport bieżący nr 21 / 2013

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 13 lutego 2013 r. zawartą przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne programy zdrowotne _lekowe_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w bieżącym roku _2013_ Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2013 z 05.02.2013 r.

W wyniku podpisania wyżej wymienionej umowy, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec "Mikulicz" sp. z o.o. - spółki zależnej od Emitenta, z tytułu świadczeń udzielanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wynosi obecnie 14 654 917,00 zł _zwiększenie o 548 971,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"