teleporady

Raport bieżący nr 21 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 8 lutego 2012 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl., który należy do EMC Instytut Medyczny S.A.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. Emitent informował w raportach bieżących _dotyczące roku 2011_ nr 15/2011 z 24.01.2011 r., 62/2011 z 05.05.2011 r.,67/2011 z 25.05.2011 r., 74/2011 z 01.07.2011 r., 85/2011 z 18.07.2011 r., 99/2011 z 19.09.2011 r., 110/2011 z 18.11.2011 r. i 119/2011 z 12.12.2011 r oraz _dotyczące roku 2012_ 3/2012 z 20.01.2012 r. i 13/2012 z 27.01.2012 r

W wyniku podpisania ww. aneksu zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 11 879 334,00 _zwiększenie o 28 050,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału wobec należącego do Emitenta Szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 13 083 304,80 zł _wzrost o 28 050,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"