teleporady

Raport bieżący nr 21 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 1 lutego 2011 r. zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_,
- umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku oraz
- aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących usług wykonywanych "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu, Emitent informował w raportach bieżących _dot. w 2010 r._ nr 10/2010 z 29.01.2010 r., 12/2010 z 3.02.2010 r., 50/2010 z 15.07.2010 r., 73/2010 z 28.09.2010 r., 76/2010 z 06.10.2010 r., 78/2010 z 15.10.2010 r. oraz _dot. w 2011 r._ 11/2011 z 18.01.2011 r.

Wymieniona wyżej umowa dotycząca udzielania usług w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ ustala wysokość zobowiązania Oddziału NFZ wyłącznie dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku _pół roku_. Związane jest to z planowanym dla ww. rodzaju świadczeń przejściem na rozliczenia wg jednorodnych grup pacjentów. Wysokość zobowiązania dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku zostanie określona w aneksie do umowy

W wyniku podpisania ww. umowy zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które wynosi obecnie 11 222 462,70 zł _wzrost o 397 584,50 zł_.

W wyniku podpisania aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Emitenta - "EuroMediCare" Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią we Wrocławiu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, które wynosi obecnie 13 199 058,88 zł _wzrost o 1 232,80 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

"