31.01.2014

Raport bieżący nr 20 / 2014

Rejestracja przez sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta - EMC Piaseczno sp. z o.o.

Zgodnie z Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Zarząd EMC Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31.01.2014 postanowienia z dnia 20.01.2014 r. wydanego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokoniu wpisu do KRS zmiany wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej – EMC Piaseczno sp. z o.o.

Kapitał zakładowy EMC Piaseczno sp. z o.o. podwyższony został z kwoty 6.301.000 zł do kwoty 9.800.000 zł i dzieli się na 9.800 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN każdy. Kapitał zakładowy został podwyższony w drodze wkładu pieniężnego.

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki obejmuje jedyny wspólnik - EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu i pokrył je w następujący sposób:
1. 300 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy wkładem pieniężnym w kwocie 300.000,00 PLN
2. 6.001 udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każdy - wkładem niepieniężnym _aportem_ w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, stanowiącej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital Św. Anny w Piasecznie, o łącznej wartości 6.001.000,00 zł
3. 3.499 udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy – wkładem pieniężnym w kwocie 3.499.000,00 PLN w całości przeznaczonych na kapitał zakładowy spółki.

O dotychczasowych zmianach dotyczących kapitału zakładowego w EMC Piaseczno sp. z o.o. Emitent informował w raportach bieżących nr 20/2011 z 31.01.2011 r. oraz 50/2011 z 28.03.2011.