29.01.2014

Raport bieżący nr 19 / 2014

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. zawartych przez spółkę zależną "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne_, ratownictwo medyczne, podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie.

O umowach zawartych przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim _2013_, Emitent informował w raportach bieżących nr 67/2013 z 3.07.2013; 80/2013 z 13.08.2013; 87/2013 z 28.08.2013; 102/2013 z 13.11.2013; 2/2014 z 08.01.2014

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 11/000840/SZP/11/14 zawarta z dniem 20 stycznia 2014 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynosi 20 305 502,98 złotych.

Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

W związku z zawarciem wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 26 955 525,88 zł.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.