teleporady

Raport bieżący nr 19 / 2013

Zmiana umowy znaczącej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 12 lutego 2013 r. aneksu do umowy kredytowej z Bankiem DnB NORD Polska Spółka Akcyjna _Bank_ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 15 C, I Oddział we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 14.

Emitent informował o umowie z Bankiem w raporcie bieżącym nr 90/2011 z 3.08.2011 r.
Umowa dotyczyła udzielenia przez Bank kredytu inwestycyjnego o wartości 20.000.000,00 PLN.

Na podstawie ww. aneksu zmianie uległo jedno z zabezpieczeń spłaty kredytu, tj. zmniejszenie kwoty zobowiązań Emitenta wobec Prezesa Zarządu – Pana Piotra Gerbera, do kwoty 600.000 PLN.

Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.

"