31.01.2011

Raport bieżący nr 19 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki w Szczecinie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku 2011 Emitent informował w raportach bieżących nr 1/2011 z 05.01.2011 r., 7/2011 z 13.01.2011 r. i 13/2011 z 20.01.2011 r.

Wymieniona wyżej umowa dotycząca udzielania usług w rodzaju ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ ustala wysokość zobowiązania Odziały NFZ wyłącznie dla okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku _pół roku_. Związane jest to z planowanym dla ww. rodzaju świadczeń przejściem na rozliczenia wg jednorodnych grup pacjentów. Wysokość zobowiązania dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku zostanie określona w aneksie do umowy

W wyniku podpisania ww. umowy zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącego do Spółki Szpitala Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, które wynosi obecnie 10 540 497,11 zł _wzrost o 41 580,36 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.