10.11.2023

Raport bieżący nr 18/2023

Zawiadomienie o zmniejszeniu po stronie akcjonariusza ogólnej liczby akcji i głosów poniżej progu 90%

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Spółka”) informuje o otrzymaniu od Penta Hospitals International a.s. (dalej „PHI”) z siedzibą w Bratysławie zawiadomienia  że w wyniku rejestracji przez Sąd Rejestrowy w dniu 07.11.2023 r. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego EMC INSTUTYT MEDYCZNY S.A. („Spółka”) o 560 589 akcji serii L, udział PHI w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się poniżej progu 90% i przedstawia się następująco:

 

•            Liczba akcji posiadanych przed zdarzeniem powodującym zmianę udziału: 37 542 448

o            Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 90,58 %

o            Liczba głosów z akcji: 39 042 486

o            Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 90,91 %

 

•            Liczba akcji posiadanych po zdarzeniu powodującym zmianę udziału: 37 542 448

o            Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 89,37 %

o            Liczba głosów z akcji: 39 042 486

o            Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 89,74 %

 

Podstawa prawna:

 

podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

KNF notification PHI