29.01.2014

Raport bieżący nr 18 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 stycznia 2014 r. umów zawartych przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach, udzielane są przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach.

O umowach zawartych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2014 z 17.01.2014.

W wyniku podpisania wyżej wymienionych umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 16 924 689,17 zł _zwiększenie o 2 733 263,30 zł_.Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.
Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.