25.01.2011

Raport bieżący nr 18 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2011 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne; leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne; opieka paliatywna i hospicyjna; opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień; ambulatoryjna opieka specjalistyczna i świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku poprzednim _2010_, Emitent informował w raportach bieżących nr 103/2009 z 23.12.2009 r., 14/2010 z 05.02.2010 r., 49/2010 z 30.06.2010 r., 71/2010 z 28.09.2010 r. oraz 12/2011 z 18.02.2011 r.

Umową o największej wartości jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne oznaczona jako 03/1/3202027/01/2011/01 zawarta z dniem 18 stycznia 2011 roku.

Stronami umowy są Emitent oraz Narodowy Fundusz Zdrowia - Dolnośląski Oddział Wojewódzki w Wrocławiu _Oddział Funduszu_.

Przedmiotem umowy jest udzielanie przez Emitenta świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne.

Maksymalna kwota zobowiązania Oddziału Funduszu wobec Emitenta w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wynosi maksymalnie 10 305 637,00 złotych.
Emitent zobowiązał się, na okres obowiązywania umowy, do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie Spółki, Dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć karę umowną.
W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonywanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez Fundusz, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Emitenta karę umowną stanowiącą równowartość nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji.
Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów.
Fundusz jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

Umowa zawarta została na okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wysokość zobowiązania określona w umowie dotyczy okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wynosi obecnie 11 840 142,00 zł, z zastrzeżeniem, że w przypadku umowy na świadczenia w ramach umowy na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, wysokość zobowiązania dotyczy wyłącznie okresu od 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 roku _pół roku_. W związku z planowanym dla ww. umów przejściem na rozliczenia świadczeń wg jednorodnych grup pacjentów, wysokość zobowiązania dla okresu od 1 lipca do 31 grudnia 2011 roku zostanie określona w aneksie do umowy.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.