07.11.2023

Raport bieżący nr 17/2023

Rejestracja zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 07.11.2023 roku sąd rejestrowy dokonał rejestracji zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanych uchwałą nr 5/07/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lipca 2023 roku, w wyniku którego kapitał zakładowy podwyższony został do kwoty 168.028.940,00 zł poprzez emisję 560 589 akcji serii L.

Liczba głosów z wszystkich wyemitowanych akcji serii L wynosi: 560 589                                                                                               

 

Podstawa prawna:

 Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe