25.01.2011

Raport bieżący nr 16 / 2011

Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o zawarciu w dniu 24 stycznia 2011 r. umowy kredytowej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie _Bank_.

Przedmiotem umowy jest udzielenie Emitentowi przez Bank odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym o wartości 3.500.000,00 PLN.

Pozyskane przez Emitenta środki będą przeznaczone na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Emitent informował w raportach bieżących nr 38/2006 z 16.10.2006 r. i 62/2009 z 30.07.2009 r. o wcześniejszych umowach kredytowych z Bankiem.

Kwota kredytu zostanie udostępniona przez Bank po spełnieniu warunków związanych z przedłożeniem określonych dokumentów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń. Kredyt jest dostępny w okresie 12 miesięcy i upływa dnia 23 stycznia 2012 r.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia. W dniu podpisania umowy:
- stawka WIBOR 1M wynosi 3,85% w stosunku rocznym,
- marża Banku wynosi 2,5 p.p. w stosunku rocznym,
- oprocentowanie Kredytu wynosi 6,35% w stosunku rocznym.

Emitent zobowiązany jest zapłacić prowizję:
- przygotowawczą w wysokości 17.500,00 PLN,
- od zaangażowania – w wysokości 0,50% p.a.,
- za przedłużenie okresu obowiązywania umowy zgodnie z "Taryfą prowizji i opłat".

Emitent będzie spłacał kredyt automatycznie z wpływów na rachunek wskazany w umowie.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu udzielonego przez Bank na podstawie wyżej wskazanej umowy kredytowej jest:
1. hipoteka kaucyjna do kwoty 5.200.000 PLN na nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej 14c, dla której prowadzona jest KW nr JG1J/00054474/4, wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej w/w nieruchomości,
2. przelew wierzytelności z umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z NFZ dla szpitala Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.,
3. weksel In blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracją wekslową,
4. pełnomocnictwo dla Banku do dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym Emitenta prowadzonym przez Banku Pekao SA,
5. oświadczenie Emitenta o poddaniu się egzekucji.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za istotną jest łączna wartość umów z Bankiem wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny S.A.