27.10.2023

Raport bieżący nr 15/2023

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2022 wraz z opinią biegłego rewidenta

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA niniejszym przedstawia sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. za rok 2022 wraz z raportem biegłego rewidenta o sprawozdaniu wydanym na podstawie art. 90g ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz raportem biegłego rewidenta stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

22 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport.T(MPI) 22 EMC Sprawozdanie o wynagrodzeniach 26_10_2023