27.01.2012

Raport bieżący nr 13 / 2012

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 27 stycznia 2012 r. otrzymał umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczące udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna i ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w roku 2012 Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2012 z 20.01.2012 r.

W wyniku podpisania wymienionych wyżej umów, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki z tytułu świadczeń udzielanych przez Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śl. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, uległo zmianie i wynosi obecnie 13 899 328,40 zł _zwiększenie o 820.580,40_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.