31.12.2013

Raport bieżący nr 120 / 2013

Zmiana umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2013 roku, przez spółkę zależną Powiatowe Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Kowarach, aneksu do umowy nr U/0078953404/0002/2013/6000 z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie _Bank_, o której Emitent informował raportami bieżącymi nr 107/2012 z dnia 31.10.2012 r. i 30/2013 z dnia 11.04.2013 r.

Na podstawie ww. aneksu przedłużeniu do dnia 31.12.2014 r uległ termin wykorzystania kredytu.
Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.