26.01.2012

Raport bieżący nr 12 / 2012

Terminy raportów okresowych

Zgodnie z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2012 roku:

Roczny raport jednostkowy za rok 2011 – 20 marca 2012.

Roczny raport skonsolidowany za rok 2011 – 20 marca 2012.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał roku 2012 _zawierający kwartalną informację finansową_ – 15 maja 2011 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze roku 2012 _zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe_ – 31 sierpnia 2012 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku 2012 _zawierający kwartalną informację finansową_ – 14 listopada 2012 roku.

Jednocześnie Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2011 rok i II kwartał 2012 roku.

Zgodnie z zapisami § 87 ust. 1 i 4 oraz § 89 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Emitent informuje, iż będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową jednostki oraz skonsolidowane raporty półroczne zawierające skrócone półroczne sprawozdania finansowe.