18.01.2011

Raport bieżący nr 12 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 18 stycznia 2011 r. zawartego przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2010, Emitent informował w raportach bieżących nr 103/2009 z 23.12.2009 r., 14/2010 z 05.02.2010 r., 49/2010 z 30.06.2010 r. i 71/2010 z 28.09.2010 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu zmianie uległa wartość największej umowy, która wynosi obecnie 10 372 961,00 zł _wzrost o 80 733,00 zł_.
W związku z powyższym oraz po zakończeniu rozliczeń realizacji umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w roku 2010 roku, zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wobec spółki zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach i wynosi obecnie 12 913 764,99 zł _wzrost o 251 610,09 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.