teleporady

17.12.2012

Raport bieżący nr 116 / 2012

Zwiększenie udziału w głosach powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 17.12.2012 r. powziął informację od "Investors" Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. _ITFI_ dotyczącą zmiany udziału w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

W zawiadomieniu przekazanym w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ppkt a_ ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ITFI poinformował o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 6,53% udziału w kapitale zakładowym i 5,53% całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w wyniku nabycia 58.562 akcji Spółki w dniu 12 grudnia 2012 r. _Zdarzenie_.

Fundusze inwestycyjne otwarte, reprezentowane i zarządzane przez Towarzystwo, tj. Investor Top 25 Małych Spółek FIO, Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO oraz Investor Akcji FIO na dzień przed wystąpieniem Zdarzenia, tj. na dzień 11 grudnia 2012 r. posiadały łącznie 485.200 akcji, które stanowiły 5,83% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,94% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku nastąpienia Zdarzenia, w dniu 12 grudnia 2012 r., Fundusze posiadały łącznie 543.762 akcje, które stanowiły 6,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,53% w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
• Investor Top 25 Małych Spółek FIO – posiadał 338.368 akcji Spółki, które stanowiły 4,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 3,44% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 338.368 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 342.649, które stanowią 4,11% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 3,49% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 342.649 głosów z akcji Spółki;
• Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO – posiadał 146.832 akcje Spółki, które stanowiły 1,76% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do 1,49%głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 146.832 głosów z akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 151.113, które stanowią 1,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 1,54% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 151.113 głosów z akcji Spółki;
• Investor Akcji FIO – nie posiadał akcji Spółki, po wystąpieniu Zdarzenia posiada 50.000, które stanowią 0,60% udziały w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 0,51% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 50.000 głosów z akcji Spółki.

Podsumowując, w wyniku Zdarzenia, łączny stan posiadania akcji Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez ITFI wynosi 543.762 akcje, które stanowią 6,53% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do 5,53% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 543.762 głosów z akcji Spółki.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu nie istnieją podmioty zależne od Funduszu lub Investors TFI, które posiadałyby akcje Spółki, ani osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

" "