teleporady

20.12.2013

Raport bieżący nr 115 / 2013

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej – Ramowej umowy pożyczki

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o podpisaniu w dniu 20 grudnia 2013 roku aneksu do ramowej umowy pożyczki pomiędzy Emitentem a CareUp B.V. z siedzibą w Amsterdamie _zwanym dalej "Pożyczkodawcą"_.

O umowie z Pożyczkodawcą dotyczącej pożyczki pieniężnej w kwocie nie wyższej niż 17.000.000,00 PLN – Emitent informował w raporcie bieżącym nr 94/2013 z 02.10.2013 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich udzielonych pożyczek w całości wraz z naliczonymi odsetkami do dnia 31 grudnia 2015 r.
Intencją Stron jest, aby przed datą wymagalności pożyczek zaciągniętych na podstawie niniejszej Umowy wierzytelność z tytułu udzielonych przez Pożyczkodawcę pożyczek została zamieniona na kapitał zakładowy Pożyczkobiorcy.
Konwersja będzie realizowana wyłącznie w przypadku, gdy możliwa będzie emisja akcji Pożyczkobiorcy w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do Pożyczkodawcy, a nowoemitowane akcje nie będą wprowadzane do obrotu na rynku regulowanym przez GPW SA w Warszawie.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "