23.11.2012

Raport bieżący nr 114 / 2012

Zmniejszenie udziału w głosach poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 23.11.2012 r. otrzymał od Pioneer Pekao Investment Management S.A. _PPIM_ zawiadomienie dotyczące zmiany udziału 5% w całkowitej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A.

W pierwszej części zawiadomienia przekazanej w trybie art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Pioneer Pekao Investment Management S.A. _PPIM_ poinformował o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,83% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych. Transakcja kupna akcji miała miejsce 19.11.2012 r.

Liczba akcji i głosów posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 528.447. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 6,35%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 5,38%.
Liczba akcji i głosów posiadanych po zmianie udziału wynosi 474.191. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,69%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 4,83%.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. są wszyscy Klienci Pioneer Pekao Investment Management S.A. _w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM_.

W drugiej części zawiadomienia przekazanej w trybie art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Pionier Pekao Investment Management S.A. _PPIM_ wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy zawartą pomiędzy Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM, poinformował w imieniu funduszy:
1. Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty,
2. Specjalistyczny Fundusz Otwarty Telekomunikacji Polskiej
o spadku zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 4,45% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli tych funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy. Transakcja kupna akcji miała miejsce 19.11.2012 r.

Liczba akcji i głosów posiadanych przed zmianą udziału wynosiła 491.397. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosił 5,90%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 5,0004%.
Liczba akcji i głosów posiadanych po zmianie udziału wynosi 437.141. Procentowy udział w kapitale zakładowym wynosi 5,25%, natomiast udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 4,45%.

Zgodnie z informacją zawartą w ww. zawiadomieniu akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu EMC Instytut Medyczny S.A. są ww. fundusze inwestycyjne. Portfele funduszy inwestycyjnych stanowią podgrupę wszystkich portfeli klientów PPIM opisaną w pierwszej części zawiadomienia.