29.11.2011

Raport bieżący nr 114 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 listopada 2011 r. zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ aneksu do umowy dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w roku 2011 Emitent informował w raportach bieżących nr 11/2011 z 18.01.2011 r., 21/2011 z 01.02.2011 r., 37/2011 z 11.03.2011 r., 75/2011 z 01.07.2011 r., 80/2011 z 08.07.2011 r. oraz 91/2011 z 04.08.2011 r.

W wyniku podpisania ww. aneksu uległo zmianie łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku i wynosi obecnie 12 841 063,00 zł _zwiększenie o 15 796,40 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.