29.12.2014

Raport bieżący nr 113 / 2014

Zmiana znaczącej umowy zawartej przez Spółkę zależną Emitenta - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 29 grudnia 2014 r. od Spółki zależnej - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionej umowie są udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach zawartych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku 2014, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31/2014 z 18.02.2014, 60/2014 z 10.06.2014 oraz 85/2014 z 23.09.2014.

W wyniku podpisania ww. aneksów do umowy z NFZ dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w okresie 1 styczeń 2014 - 31 grudzień 2014 wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 46 971 937,00 zł _wzrost o 92 413,00 zł_. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 54 797 889,42 zł _wzrost o 92 413,00 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.