teleporady

20.12.2013

Raport bieżący nr 113 / 2013

Zawarcie umowy znaczącej z CareUp B.V. – Przyrzeczonej umowy objęcia akcji serii H

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 r. podpisał Przyrzeczoną umowę objęcia akcji serii H z CareUp B.V. _"CareUp"_, obecnym Akcjonariuszem Spółki.
Zważywszy, że w dniu 19 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 39/2013 w przedmiocie, między innymi, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 33.308.856,00 PLN do kwoty 48.078.096,00 PLN, w drodze emisji 3.692.310 akcji zwykłych na okaziciela serii H, po cenie emisyjnej 19,50 PLN, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zaoferowania Akcjonariuszowi w drodze subskrypcji prywatnej akcji – Strony zawarły Umowę Przyrzeczoną.
O Przedwstępnej umowie objęcia akcji z CareUp – Spółka informowała raportem bieżącym nr 109/2013 publikowanym w dniu 19.12.2013.
O podjętych przez NWZ uchwałach – Spółka informowała raportem bieżącym nr 111/2013 z dnia 19.12.2013.

W Przyrzeczonej umowie objęcia akcji Strony ustaliły, co następuje:

1. Spółka oferuje CareUp objęcie w drodze subskrypcji prywatnej 2.743.940 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 zł każda akcja po cenie emisyjnej 19,50zł za jedną akcję _"Akcje"_, a CareUp oświadcza, że wyżej wymienione Akcje po wskazanej wyżej cenie emisyjnej obejmuje. CareUp zobowiązuje się opłacić obejmowane Akcje w całości wkładem pieniężnym w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
2. Dokumenty Akcji zostaną wydane CareUp w terminie 5 dni od dnia, w którym CareUp zażąda ich wydania po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie Uchwały.
Wartość niniejszej umowy wynosi 53.506.830,00 PLN.

Umowa nie przewiduje kar umownych.Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "