22.12.2014

Raport bieżący nr 111 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia – Opolski Oddział Wojewódzki w Opolu _Oddział Funduszu_, dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna _ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne_ w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku k/Opola.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_ Emitent informował w raportach bieżących nr 12/2014 z 24.02.2014 r., 36/2014 z 28.02.2014 r., 50/2014 z 30.04.2014 r., 62/2014 z 12.06.2014 r., 72/2014 z 23.07.2014 r., 84/2014 z 16.09.2014 r., 88/2014 z 02.10.2014 r. ,92/2014 z 30.10.2014 r. oraz 101/2014 z 2.12.2014 r.

W związku z podpisaniem wymienionego wyżej aneksu wartość największej umowy nie uległa zmianie. Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 13 703 274,00 zł _wzrost o 32 390,00 zł_.
Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.