24.11.2011

Raport bieżący nr 111 / 2011

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 24 listopada 2011 r. aneksu do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ zawartego przez spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. dotyczącego udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Lubmed" sp. z o.o. w Lubinie.

O umowach zawartych przez Lubmed sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielenia świadczeń medycznych w roku 2011, Emitent informował w raportach bieżących nr 22/2011 z 01.02.2011 r., 42/2011 z 16.03.2011 r. oraz 81/2011 z 08.07.2011 r.

W efekcie zawarcia wymienionego wyżej aneksu, łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec należącej do Emitenta spółki zależnej "Lubmed" sp. z o.o. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku uległo zmianie i wynosi obecnie 7 322 428,29 zł _wzrost o 26 450,00 zł_.

Pozostałe istotne warunki umowy o największej wartości podane do publicznej wiadomości nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.