teleporady

19.12.2013

Raport bieżący nr 110 / 2013

Zawarcie umowy znaczącej z PZU – Przedwstępnej umowy objęcia akcji serii H

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 r. podpisał Przedwstępną umowę objęcia akcji serii H z PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzanym i reprezentowanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna _"PZU"_, obecnym Akcjonariuszem Spółki.
Zważywszy, że Spółka zamierza przeprowadzić prywatną subskrypcję nowej emisji akcji serii H, na zasadach określonych w projekcie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.12.2013 r., publikowanych w raporcie bieżącym nr 106/2013 dnia 23.11.2013 oraz nr 106/2013/K z dnia 29.11.2013, na sfinansowanie inwestycji związanych z rozwojem sieci, a PZU rozważa objęcie nowej emisji akcji serii H, Strony ustaliły, co następuje:

1. Spółka zobowiązuje się zaoferować PZU objęcie akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 zł każda akcja w liczbie 948.370 po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, a PZU zobowiązuje się objąć zaoferowane akcje w liczbie oraz po cenie określonej w wyżej wymieniony sposób.
2. PZU zobowiązuje się opłacić objęte akcje na zasadach określonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Przyrzeczona umowa objęcia akcji serii H zostanie zawarta przez Strony w terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku.
4. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H oraz wyłączeniu prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z projektem Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

W Uchwale Zarządu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii H Zarząd EMC Instytut Medyczny SA zaplanował przydział łącznie 3.692.310 akcji serii H akcjonariuszom CareUp B.V. oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna _"PZU"_, w ten sposób, że:
1. CareUp obejmie 2.743.940 sztuk akcji serii H,
2. PZU obejmie 948.370 sztuk akcji serii H.

Cena emisyjna akcji serii H została zaproponowana przez Zarząd Spółki i wynosi 19,50 zł za każdą akcję.
Planowana wartość transakcji wynosiłaby odpowiednio:
1. CareUp – 53.506.830,00 PLN,
2. PZU – 18.493.215, 00 PLN.
Umowa nie przewiduje kar umownych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

" "