07.08.2023

Raport bieżący nr 11/2023

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EMC Instytut Medyczny S.A. na dzień 4 września 2023 r.

Zarząd Spółki niniejszym informuje, że zwołuje na dzień 4 września 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się o godzinie 12:00 w biurze Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A., przy ul. Strzegomskiej 142a we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

 

otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
wybór Komisji Skrutacyjnej,
przyjęcie porządku obrad,
podjęcie uchwały w sprawie sprostowania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5/07/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
 

zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Art. 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Art. 4021 §1 Kodeksu spółek handlowych

 

EMC - Ogłoszenie NWZA - zmiana uchwały_EMC IM - Uchwały NWZA_