teleporady

Raport bieżący nr 109 / 2012

Zmiana znaczącej umowy inwestycyjnej z Miastem Katowice

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu w dniu 15 listopada 2012 roku aneksów do umowy z Miastem Katowice.

Emitent informował o umowie oraz zdarzeniach związanych z planowaną inwestycją raportami bieżącymi nr 2/2009 w dniu 08.01.2009 r., nr 9/2012 z 25.01.2012 r. oraz nr 15/2012 w dniu 28.01.2012 r.

Inwestycja polegać będzie na budowie 40-łóżkowego nowego oddziału szpitalnego, części rehabilitacyjno-szkoleniowej, a także stworzeniu przy Szpitalu Centrum Badawczo-Rozwojowego – Centrum Profilaktyki Starzenia.

Miasto Katowice przedłużyło aneksem użyczenie nieruchomości użytkowanej przez Szpital do 14 stycznia 2015 roku oraz na wniosek Emitenta zmieniło zasady rozliczania nakładów. Emitent po zakończeniu inwestycji będzie mógł wnieść nakłady poniesione w związku z inwestycją, udokumentowane i zweryfikowane przez biegłego rewidenta, jako wkład niepieniężny na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym EMC Silesia sp. z o.o. _Spółki_.
Natomiast w trakcie trwania inwestycji będzie mógł podwyższyć kapitał zakładowy spółki EMC Silesia sp. z o.o. poprzez wniesienie wkładów pieniężnych na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym.
W związku z powyższym zmieniono brzmienie par. 8 ust. 3, na mocy którego Emitent zobowiązał się do tego, że po zakończeniu inwestycji lub jej części w zakresie obejmującym zabudowę działek, w zależności od tego, która przesłanka wystąpi wcześniej, wniesie do Spółki wierzytelność wobec Spółki z tytułu nakładów poniesionych w ramach inwestycji na działkach, jako wkład niepieniężny na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki z tym zastrzeżeniem, iż wartość ww. wierzytelności zostanie ustalona na podstawie dokumentów księgowych dokumentujących poniesione nakłady i zweryfikowana przez biegłego rewidenta. W razie dofinansowania Spółki, przez Emitenta w trakcie realizacji inwestycji, poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkłady pieniężne, Emitent będzie uprawniony do wystawiania faktur częściowych za realizację poszczególnych etapów inwestycji. Faktury mogą być wystawiane do wysokości wkładów pieniężnych wniesionych przez Emitenta na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Po zakończeniu całości inwestycji Emitent dokona wniesienia na pokrycie udziałów obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności z tytułu poniesionych nakładów na inwestycję pomniejszonych o wartość wkładów pieniężnych wynikających z wystawionych faktur częściowych za realizację poszczególnych etapów inwestycji.

Kryterium będącym podstawą uznania umowy za znaczącą jest wartość umowy _szacowana wartość inwestycji_ wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA oznaczona w raporcie bieżącym nr 2/2009 z dnia 08.01.2009 r.

"