17.12.2014

Raport bieżący nr 108 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej EMC Piaseczno sp. z o.o. prowadzącej Szpital Św. Anny w Piasecznie

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 17 grudnia 2014 r. aneksów do umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w wyżej wymienionych umowach są udzielane przez Szpital Św. Anny w Piasecznie prowadzony przez EMC Piaseczno sp. z o.o. - spółkę zależną od Emitenta.
O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2014 z 13.02.2014, 33/2014 z 21.02.2014, 65/2014 z 09.07.2014, 70/2014 z 23.07.2014 oraz 93/2014 z 19.11.2014.
W wyniku podpisania wyżej wymienionych aneksów wartość największej umowy uległa zmianie i wynosi obecnie 20 741 198,40 zł _wzrost o 1 045,40zł_.
Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 23 103 133,40 zł _wzrost o 46 178,90 zł_.
Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.