31.10.2012

Raport bieżący nr 107 / 2012

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" w Kowarach

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje o zawarciu w dniu 30 października 2012 roku umów kredytowych z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie _Bank_ przez spółkę zależną "Powiatowe Centrum Zdrowia" sp. z o.o. w Kowarach _PCZ_.
Umowa kredytu inwestycyjnego zastąpi wcześniejszą umowę, wraz z aneksami, z Bankiem Zachodnim WBK SA, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 30/2011 z 25 lutego 2011 r. oraz 58/2012 z 6 czerwca 2012 r.

Kredyt w wysokości 9.000.000,00 zł o terminie spłaty 7 lat, do dnia 31 grudnia 2019 r. przeznaczony będzie na finansowanie nakładów inwestycyjnych na Szpital w Kowarach.
Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 7,25% w stosunku rocznym.

Emitent zagwarantował inwestycję w nieruchomość w umowie z Powiatem Jeleniogórskim dot. zakupu udziałów spółki PCZ, raport bieżący 96/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r.

Zabezpieczeniem kredytu jest:
 hipoteka łączna do kwoty 13.500.000,00 zł na nieruchomości położonej w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej 15 i 15a, zabudowanych budynkami szpitala,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości stanowiących zabezpieczenie spłaty kredytu do kwoty 9.000.000,00 zł,
 zastaw rejestrowy na wierzytelności z umów na świadczenia, zawartych pomiędzy PCZ i NFZ w kwocie 15.099.412,00 zł, który stanowi także zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego udzielonych Spółce EMC Instytut Medyczny SA,
 weksel wraz z deklaracją wekslową.Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.