15.12.2014

Raport bieżący nr 106 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w "EuroMediCare" Szpitalu Specjalistycznym z Przychodnią we Wrocławiu

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. aneksu do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Dolnośląski Oddział Wojewódzki we Wrocławiu _Oddział Funduszu_, dotyczącej udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane są przez należący do EMC Instytut Medyczny S.A. "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu.

O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w roku bieżącym _2014_ Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2014 z 24.01.2014, 22/2014 z 02.05.2014 oraz 91/2014 z 30.10.2014.W wyniku podpisania wymienionego wyżej aneksu, wartość największej umowy nie uległa zmianie.
Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Emitenta z tyt. świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez "EuroMediCare" Szpital Specjalistyczny z Przychodnią we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 13 689 009,70 zł _zwiększenie o 15 438,60 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.