31.10.2012

Raport bieżący nr 106 / 2012

Zawarcie umowy kredytowej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA informuje, iż w dniu 30 października 2012 roku zawarte zostały umowy z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA z siedzibą w Warszawie _Bank_.
Umowa kredytu inwestycyjnego i kredytu obrotowego w linii bieżącej zastąpi wcześniejsze umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 85/2008 z dnia 15 października 2008 roku, nr 35/2009 z dnia 20 kwietnia 2009 roku oraz nr 40/2012 z dnia 20 marca 2012.

Celem dokonanych zmian była restrukturyzacja istniejących zobowiązań kredytowych Emitenta.
Łączna wartość zawartych między Emitentem a Bankiem umów wynosi 16.000.000,00 zł.
Umową o największej wartości jest umowa o kredyt inwestycyjny, na podstawie której Bank udzielił Emitentowi kredytu inwestycyjnego do kwoty 14.000.000,00 złotych.

Oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 7,25% w stosunku rocznym.
Kredyt w wysokości 14.000.000,00 zł o terminie spłaty 7 lat, do dnia 30 maja 2019 r. przeznaczony będzie na spłatę zadłużenia z tytułu dwóch kredytów w BZ WBK SA:
 kredytu obrotowego w maksymalnej wysokości 6.000.000,00 zł
 kredytu inwestycyjnego w maksymalnej wysokości 8.000.000,00 zł.

Zabezpieczeniem kredytu jest:
 hipoteka kaucyjna do kwoty 24.000.000,00 zł na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Pilczyckiej 144-146, która zabezpiecza także kredyt inwestycyjny wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości,
 cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości do kwoty 16.000.000,00 zł
 zastaw rejestrowy na wierzytelności z umów na świadczenia, zawartych pomiędzy PCZ Kowary sp. z o.o. i NFZ w kwocie 15.099.412,00 zł,
 weksel wraz z deklaracją wekslową.Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczącą jest wartość przedmiotu umów wynosząca co najmniej 10% wartości kapitałów własnych EMC Instytut Medyczny SA.