05.12.2014

Raport bieżący nr 104 / 2014

Zmiana znaczącej umowy w spółce zależnej "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach

Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 04 grudnia 2014 r. zawartych przez spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. aneksów do umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Dolnośląskim Oddziałem Wojewódzkim we Wrocławiu _Oddział Funduszu_ dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: leczenie szpitalne oraz ambulatoryjna opieka specjalistyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których wyżej mowa udzielane są przez należącą do EMC Instytut Medyczny S.A. spółkę zależną "Mikulicz" sp. z o.o. w Świebodzicach.

O umowach zawartych przez Mikulicz sp. z o.o. z Oddziałem Funduszu, dotyczących udzielania świadczeń w roku bieżącym _2014_, Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2014 z 27.01.2014, 23/2014 z 04.02.2014, 64/2014 z 04.07.2014, 81/2014 z 22.08.2014 oraz 87/2014 z 26.09.2014.

W wyniku podpisania ww. aneksów wartość umowy o największej wartości uległa zmianie i wynosi obecnie 10 670 965,80 zł _zwiększenie o 16 753,00 zł_.

Łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wynosi obecnie 14 682 783,60 zł _wzrost o 33 929,40 zł_.

Kryterium uznania umowy za znaczącą:
Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.