18.10.2012

Raport bieżący nr 104 / 2012

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. _"Spółka"_ działając na podstawie art. 57 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 185, poz. 1439 z późn. zm._ niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych _Dz.U. nr 67, poz. 476_.
Informacja o opóźnieniu przekazana została Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 12 lipca 2012 r.
Informacja poufna, której przekazanie do publicznej wiadomości zostało w/w raportem opóźnione jest następująca:
"Zarząd spółki EMC Instytut Medyczny S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, że Spółka prowadzi negocjacje z EQT VI Limited spółką prawa Wyspy Guernsey, z siedzibą w National Westminster House, Le Truchot, St. Peter Port, Guernsey GY1 3RA, w celu wyłonienia dla Spółki inwestora oraz określenia zasad inwestycji, która ma zostać przez niego dokonana."