17.10.2012

Raport bieżący nr 103 / 2012

Korekta raportu okresowego za I półrocze 2012


Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. działając na podstawie §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskiminformuje, iż w związku z otrzymanym od Komisji Nadzoru Finansowego pismem z dnia 5 października 2012 r. _doręczone 11 października 2012 r._wskazującym na konieczność dokonania uzupełnienia półrocznego skróconego sprowadzania finansowego o dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu i zestawienia zmian w kapitale własnym dodatkowo za poprzedni rok obrotowy w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dlapółrocza bieżącego roku obrotowego, Emitent dokonał korekty dokumentu Śródroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe.
Korekta polega na uzupełnieniu wcześniej zamieszczonego sprawozdania skonsolidowanego o dane porównywalne z okresu roku poprzedniego w zakresie śródrocznego skróconego skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym. Dokonane korekty nie zmieniają w żadnym innym zakresie danych zaprezentowanych w pierwotnym sprawozdaniu i mają charakter porządkowy. Uzupełnione dane zostały umieszczone na stronie 10 sprawozdania.
Korekta sprawozdania została sporządzona dnia 18 października 2012 roku. Emitent informuje, iż do skorygowanego raportu okresowego zamieszczone zostały raporty z przeglądu biegłego rewidenta w treści zamieszczonej do Śródrocznego skróconego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku opublikowanej w dniu 31 sierpnia 2012 roku.