teleporady

Raport bieżący nr 102 / 2011

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii G – korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. przekazuje korektę do raportu bieżącego nr 102/2011 z dnia 5 października 2011 roku. W raporcie dotyczącym zatwierdzenia prospektu omyłkowo podano, że prospekt zostanie opublikowany w dniu dzisiejszym, podczas gdy zgodnie z komunikatem KNF będzie to miało miejsce w dniu 7 października 2011 r. Było:

Prospekt zostanie opublikowany w formie elektronicznej w dniu dzisiejszym na stronach:
• Emitenta – www.emc-sa.pl
• oraz Domu Maklerskiego BOŚ SA – www.bossa.pl. Powinno być

Prospekt zostanie opublikowany w formie elektronicznej w dniu 7 października 2011 r. na stronach:
• Emitenta – www.emc-sa.pl
• oraz Domu Maklerskiego BOŚ SA – www.bossa.pl.

Poniżej zamieszczona została prawidłowa treść raportu bieżącego. Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny SA informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2011 r. decyzji o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_:
• od 1 do 1.189.602 akcji zwykłych na okaziciela serii G,
• od 1 do 1.189.602 praw do akcji serii G
• oraz 7.137.612 praw poboru akcji serii G
i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i jej akcjach.

Prospekt zostanie opublikowany w formie elektronicznej w dniu 7 października 2011 r. na stronach:
• Emitenta – www.emc-sa.pl
• oraz Domu Maklerskiego BOŚ SA – www.bossa.pl.

"