26.04.2024

Raport bieżący nr 1/2024/KOR

Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2024 roku – korekta

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w dniu 9 stycznia 2024 roku informował raportem nr 1/2024 o terminach publikacji raportów okresowych w 2024 roku. W raporcie tym zaistniał błąd co do roku, którego dotyczy raport półroczny i kwartalny, wskazano rok 2023, a powinien być rok 2024.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024, z uwzględnieniem ww. korekty:

Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2023 rok: 29.03.2024 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok: 29.03.2024 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku: 30.09.2024 r.
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku: 31.05.2024 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku: 29.11.2024 r.
 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 roku oraz IV kwartał 2024 roku.

 

Podstawa prawna szczegółowa:

 

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).