09.01.2024

Raport bieżący nr 1/2024

Terminy publikacji przez EMC Instytut Medyczny SA raportów okresowych w 2024 roku.

Zarząd EMC Instytut Medyczny SA (Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024:

Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2023 rok: 29.03.2024 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2023 rok: 29.03.2024 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku: 30.09.2024 r.
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku: 31.05.2024 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku: 29.11.2024 r.
 

Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z §62 ust.1 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) skonsolidowane raporty kwartalne i skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio jednostkową kwartalną informację finansową i jednostkowe półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Spółka informuje, że na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 roku oraz IV kwartał 2023 roku.

 

Podstawa prawna:

 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Podstawa prawna szczegółowa:

§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).