teleporady

Raport 38/2016

Negocjacje prowadzone w celu zawarcia umowy nabycia udziałów

Zarząd Spółki EMC Instytut Medyczny S.A. – Emitent przekazuje informacje o uzgodnieniu w dniu 18 lipca 2016 r. istotnych warunków potencjalnej transakcji nabycia przez Emitenta 100% udziałów
w spółkach pod marką Aktywne Centrum Zdrowia (ACZ): NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Zawidawie), Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy (Q-Med), CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (CM Medyk) – spółek branży medycznej,
w której działa Emitent, których nabycie w ocenie Emitenta ma istotny wpływ dla Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny (EMC Szpitale).

ACZ prowadzi działalność ambulatoryjną na terenie Dolnego Śląska (głównego obszaru działalności EMC Szpitale) w siedmiu lokalizacjach na terenie Wrocławia, Oleśnicy, Bierutowa i Sycowa.

Podpisanie umowy sprzedaży udziałów spółki NZOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu  oraz przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów spółek Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy, CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu planowane jest  w dniu 25 lipca 2016 r.

Przedmiotem umów jest nabycie 100 % udziałów:

1.      Spółki ZNOZ Zawidawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.128 (dwa tysiące sto dwadzieścia osiem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 645,00 zł (sześćset czterdzieści pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.372.560,00 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych), za cenę w kwocie 16.000.000,00 złotych (szesnaście milionów złotych) skorygowaną  o wartość długu netto Spółki od SUNZI Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy

2.      Spółki Q-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy - 10 050 (dziesięć tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych ) każdy i łącznej wartości nominalnej 1.005.000,00 zł (jeden milion pięć tysięcy złotych), za cenę w kwocie 7.600.000,00 złotych (smilionów sześćset złotych) skorygowaną o wartość długu netto Spółki od MED-ART Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy

3.      CM Medyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu - 1.300 (jeden tysiąc trzysta ) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych ) każdy, o łącznej wartości nominalnej 650.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), za cenę w kwocie 1.400.000,00 złotych (jeden milion czterysta złotych) skorygowaną o wartość długu netto Spółki od WG Corp. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, z siedzibą  w Oleśnicy

gdzie dług netto to suma zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek  oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług pomniejszona o sumę należności krótkoterminowych oraz wartość środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych według stanu na dzień 31 lipca 2016 r.

Przedwstępne umowy sprzedaży udziałów spółek Q-Med i CM Medyk są umowami warunkowymi, co oznacza że nabycie udziałów nastąpi po spełnieniu się warunków  i w terminach określonych w umowach inwestycyjnych, stanowiących integralną cześć umów sprzedaży udziałów.

Pomiędzy Emitentem a spółkami medycznymi nie ma żadnych powiązań. Nie występują również żadne powiązania pomiędzy osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi lub nadzorującymi spółek medycznych.

W opinii Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR, dotyczącą Spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR)

"