Audytor

W dniu 21 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA uchwałą 02/07/2017 dokonała wyboru audytora do zbadania sprawozdania finansowego Spółki EMC Instytut Medyczny SA – firmę Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej EY)

Wybór EY rekomendowany był przez Zarząd EMC Instytut Medyczny SA. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130.

Reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" wyrażoną w punkcie I.Z.1.11. w części I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, iż zgodnie z § 10 ust. 16 lit. f Statutu EMC Instytut Medyczny SA oraz § 2 ust. 5 lit. j Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości należy do kompetencji Rady Nadzorczej.

Ponadto Spółkę obowiązują zasady przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi:
- biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA ulega zmianie przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.
-   biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.