23.12.2019

Połączenie EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu EMC Instytut Medyczny S.A. związane z połączeniem – rejestracja zmian statutu EMC Instytut Medyczny S.A.

Połączenie EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana statutu EMC Instytut Medyczny S.A. związane z połączeniem – rejestracja zmian statutu EMC Instytut Medyczny S.A.

Ważne informacje

 

Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 31/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. (Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 grudnia 2019 roku), niniejszym informuje, że w dniu 23 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał wpisu  w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmian statutu Spółki związanych z połączeniem.

Tym samym, zgodnie z art. 493 § 2 KSH, z chwilą wpisu do rejestru nastąpiło połączenie Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o. Stosownie do art. 494 KSH Spółka jest następcą prawnym Penta Hospitals Poland sp. z o.o. tj. z dniem połączenia wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Penta Hospitals Poland sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.

W związku z połączeniem Spółki z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., w dniu 23 grudnia 2019 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwoty 53.141.384,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) do kwoty 88.754.584,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 22.188.646 akcji o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki wynosi 23.688.684.

 
W związku z połączniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w dniu 23 grudnia 2019 r. zarejestrowane zostały poniższe zmiany postanowień Statutu Spółki:

§ 5 zdanie pierwsze Statutu EMC S.A. w dotychczasowym brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki 53 141 384 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

 

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”

otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88.754.584,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt cztery złote) i dzieli się na:

a) 1 500 038 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy trzydzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500038, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

b) 2 500 062 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od numeru 0000001 do numeru 2500062 o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

c) 1 500 000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od numeru 0000001 do numeru 1500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

d) 400 000 (słownie: czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od numeru 0000001 do numeru 0400000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

e) 737 512 (słownie: siedemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od numeru 0000001 do numeru 0737512, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

f) 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od numeru 0000001 do numeru 0500000, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

g) 1 189 602 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od numeru 0000001 do numeru 1189602, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

h) 3 692 310 (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od numeru 0000001 do numeru 3692310, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

i) 1 265 822 (słownie: milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od numeru 0000001 do numeru 1265822, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja,

j) 8.903.300 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzy tysiące trzysta) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od numeru 0000001 do numeru 8903300, o wartości nominalnej 4,00 zł (słownie: cztery złote) każda akcja.

Akcje serii A i B zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii C, D, E, F, G, H oraz I zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze odpowiednio emisji akcji C, D, E, F, G, H oraz I.”