10.06.2016

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Katowicach

Szpital geriatryczny rozpoczyna realizację świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM).

Dzienny Dom Opieki Medycznej.

 

Od sierpnia br. Szpital geriatryczny rozpoczyna realizację świadczeń w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM).

Przedmiotem projektu realizowanego przez EMC Silesia sp. z o.o. jest powstanie 14 miejsc zdeinstytucjonalizowanej opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM. DDOM będzie prowadzony w Katowicach, przy ul. Morawa 31.

 Opieką w DDOM będą objęci pacjenci niesamodzielni, w szczególności powyżej 65 r.ż. z terenu miasta Katowice.

Opieka w DDOM będzie skierowana do pacjentów, którzy po przebytej hospitalizacji nie są w pełni samodzielni, aby pozostawać wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i/lub ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ale również nie kwalifikują się do kontynuacji leczenia w warunkach stacjonarnych. W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta. Pobyt w DDOM powinien przygotować pacjenta i jego rodzinę do funkcjonowania  w nowych warunkach ograniczonej samodzielności/ zwiększonej zależności (minimalizując potrzebę pozostawienia pacjenta w zamkniętych ośrodkach opieki stacjonarnej, w tym szpitalnej) lub wzmocnić funkcje poznawcze i ruchowe pacjenta do tego stopnia, żeby możliwe było jego dalsze samodzielne funkcjonowanie w warunkach domowych.

Kto może skorzystać z pobytu w DDOM?

Rekrutowani będą PACJENCI spełniający ŁĄCZNIE następujące warunki:

1.       są mieszkańcami miasta Katowice, w szczególności w wieku pow. 65 roku życia (weryfikacja na podstawie dokumentu tożsamości),

2.       zamierzają skorzystać z świadczeń DDOM bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub  w okresie ostatnich 12 miesięcy korzystali z świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),

3.       ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów ),

4.       nie są wykluczeni z otrzymania wsparcia w DDOM (wykluczenie: osoby korzystające ze świadczeń w ramach opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej -oddział dzienny lub stacjonarny; gdy wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie) (weryfikacja na podstawie składanego oświadczenia),

5.       wymagają wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM wydanego przez lekarza POZ lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu)

6.       oraz mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikacja  w systemie EWUŚ).

Komplet wyżej wyróżnionych dokumentów PO OBUBLIKOWANIU ICH WZORÓW  na stronie internetowej www.katowice.emc-sa.pl (początek lipca 2016) będzie musiał zostać przedstawiony w punkcie rejestracji  w celu zaewidencjonowania skierowania w kolejce oczekujących (analogicznie do obecnie obowiązującego w NFZ).

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usług w ramach DDOM to sierpień 2016r.

 Świadczenia DDOM są bezpłatne.

DDOM to projekt pilotażowy realizowany w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-001/15, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferta usług leczniczych i rehabilitacyjnych Szpitala Geriatrycznego dla osób starszych  wciąż się rozszerza.  Poza bezpłatną ofertą skierowaną do mieszkańców miasta Katowice Szpital Geriatryczny równolegle do realizacji projektu będzie realizował ofertę rehabilitacyjnych pobytów dziennych dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do projektu tj. w szczególności dla osób spoza terenu miasta Katowice. W ciągu najbliższych tygodni do oferty szpitala dołączą pobyty długoterminowe oraz turnusy rehabilitacyjne zintegrowane z leczeniem kardiologicznym, neurologicznym czy pourazowym (ortopedycznym). Na bieżąco pacjenci mogą korzystać w krótkim terminie z diagnostyki i leczenia geriatrycznego jak również turnusów rehabilitacji geriatrycznej, których okres trwania na czas wakacji można elastycznie dopasowywać do potrzeb opiekunów korzystających z urlopów wypoczynkowych.