doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Dobruch - profesor CMKP urolog

Jakub Dobruch

dr hab. n. med., prof. CMKP urolog

Studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie rozpocząłem w 1994 roku po zakończeniu nauki w Liceum Ogólnokształcącym im Marsz. St. Małachowskiego. Akademię ukończyłem z wyróżnieniem, z pierwszą lokatą w 2000 roku. Działalność naukową rozpoczętą podczas trzeciego roku studiów kontynuowałem pracując począwszy od 2000 roku jako asystent w Katedrze Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej. Jej zwieńczeniem był cykl publikacji dotyczących ośrodkowej regulacji czynności układu krążenia oraz obrona pracy doktorskiej pod tytułem: „Rola układu wazopresynergicznego w ośrodkowej regulacji układu krążenia u szczurów SD z zawałem mięśnia sercowego”. Równolegle do pracy w Katedrze Fizjologii, po odbyciu stażu podyplomowego, w listopadzie 2001 roku,  podjąłem pracę w charakterze asystenta w Oddziale Urologicznym Centralnego Szpitala Kolejowego w Warszawie. Tytuł specjalisty w dziedzinie urologii uzyskałem w 2008 roku. Po obronie pracy doktorskiej oraz uzyskaniu tytułu specjalisty rozpocząłem pracę na stanowisku adiunkta Kliniki Urologii CMKP, której kierownikiem był prof. dr hab. med. Andrzej Borówka. Podczas pracy w oddziale urologicznym oprócz typowej działalności klinicznej byłem odpowiedzialny za prowadzenie grantów przyznawanych przez CMKP i KBN,  prowadziłem liczne prace badawcze. Doświadczenie chirurgiczne i kliniczne doskonaliłem podczas stażów i szkoleń w wiodących ośrodkach urologicznych Europy i USA. Zostałem zaproszony do uczestniczenia w pracy organizacji YAU (Young Academic Urologists), która w ramach EAU (European Association of Urology) zrzesza przedstawicieli wiodących klinik urologicznych Europy i prowadzi wieloośrodkowe projekty badawcze. Jestem odpowiedzialny za prace dotyczące raka pęcherza moczowego.

Zasadniczym przedmiotem prac badawczych, które prowadzę w Klinice jest onkologia urologiczna, szczególnie badania nad nowotworami pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Te drugie stanowiły między innymi podstawę rozprawy habilitacyjnej pt.: „Znaczenie kliniczne stanu marginesów chirurgicznych u chorych poddanych prostatektomii radykalnej”. W 2014 roku, po złożeniu kolokwium habilitacyjnego uzyskałem tytuł doktora habilitowanego. Rok później, w wyniku postępowania konkursowego objąłem kierownictwo Kliniki Urologii CMKP. W lutym 2019 roku zostałem mianowany na stanowisko profesora CMKP.

Podstawę moich zainteresowań chirurgicznych stanowi głównie urologia małoinwazyjna, w szczególności endourologia a zwłaszcza laparoskopia urologiczna.

W szpitalu św. Anny w Piasecznie przeprowadza m.in. zabiegi:

- radykalne wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia radykalna laparoskopowa), LRP pozaotrzewnowa

- radykalne wycięcie gruczołu krokowego (prostatektomia radykalna laparoskopowa), LRP przezotrzewnowa

- radykalne wycięcie nerki (nefrektomia radykalna laparoskopowa)

- resekcja nerki laparoskopowa/ NSS LAP

- radykalne wycięcie pęcherza moczowego. Cystektomia/cystoprostatektomia radykalna laparoskopowa

- pieloplastyka laparoskopowa

- laparoskopowa plastyka przetoki pęcherzowo-pochwowej

- laparoskopowa plastyka moczowodu

Specjalizacje:

urologia

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl