Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY ON-LINE

Definicje:

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Spółka – EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, NIP 8942814132, REGON 933040945, o kapitale zakładowym w wysokości 88.754.584,00 zł opłaconym w całości

Strona internetowa – strona internetowa www.emc-sa.pl oraz www.certus.med.pl

Kupujący/Klient – osoba , która dokonała zakupu on-line, a w szczególności pacjent

Przelewy 24 – dopuszczony przez Spółkę system płatności elektronicznych, umożliwiający zarejestrowanym Klientom na dokonywanie automatycznych płatności przelewami za Usługi medyczne nabywane przez Stronę internetową. Serwis Przelewy24 jest prowadzony PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl, KRS: 0000347935.

Dział Obsługi– komórka organizacyjna Spółki odpowiedzialna za kontakt z Klientem/Kupującym w celu zawarcia umowy, dostępna pod numerem telefonu 71 71 17 411

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Spółka za pośrednictwem Strony internetowej oferuje swoim klientom dostęp do usług w ramach sprzedaży on-line
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Spółką zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur rejestracyjnej:
  1. kontakt z Działem Obsługi, podczas którego omówiona zostanie dostępność oraz zakres usługi, a w szczególności:
   • rodzaj usługi
   • termin realizacji
   • koszt
   • warunki dodatkowe, od spełnienia których uzależniona jest możliwość wykonania usługi (np. skierowanie, wyniki badań)
  2. potwierdzenia warunków określonych podczas konsultacji, określonej w lit. a powyżej oraz złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej. Do finalizacji zamówienia dochodzi, gdy Klient zaakceptuje zamówienie z obowiązkiem zapłaty i akceptacji Regulaminu.
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu Przelewy24;
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu Przelewy24.
 3. Dział Obsługi jest dostępny przez w godzinach od 8 do 18 w dni robocze, z uwzględnieniem zakazów oraz ograniczeń handlu wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędnych dla zapewnienia jego prawidłowego działania przerw technicznych.
 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, przerwy i błędy natury technicznej oraz ograniczenia w dostępności usług wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta.
 5. Przed przystąpieniem do realizacji zakupu on-line, Klient zobligowany jest zapoznać się z Regulaminami znajdującym się w sekcji Regulaminy.  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  ich treści.
 6. Spółka uprawniona jest do odstąpienia od realizacji zamówionej usługi w przypadku:
  1. gdy podane przez  Klienta dane są nieprawidłowe, fałszywe lub niezgodne z prawdą;
  2. wystąpienia błędu w złożonym zamówieniu lub wystąpienia innej przyczyny uniemożliwiającej realizację usługi z winy Klienta;
  3. powzięcia przez Spółkę informacji, z których może wynikać, iż Klient dokonując zamówienia naruszył obowiązujące przepisy prawa.
 7. Płatności za usługi zakupione w Sklepie Internetowym odbywają się za pośrednictwem Przelewy 24, na zasadach i zgodnie z regulaminem usługi określonych przez ich dostawcę, a dostępnego na stronach http://www.przelewy24.pl/regulamin.
 8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wywołane nieprawidłowym  funkcjonowaniem systemu płatniczego Przelewy24.
 9. Klient jest świadomy i akceptuje fakt, że ostateczna decyzja odnośnie możliwości realizacji usługi w drodze teleporady należy wyłącznie do lekarza. W przypadku, gdy podczas realizacji usługi  lekarz stwierdzi, że w celu jej pełnego wykonania niezbędna jest bezpośrednia wizyta w placówce, jej kontynuacja nastąpi w innym ustalonym przez Klienta z Działem Obsługi terminie. Klient nie zostanie obciążony kosztami wizyty, o której mowa powyżej.

II. WALIDACJA ZAKUPU I USŁUGI

 1. Ceny usług umieszczone na stronie internetowej zawierają podatek VAT.
 2. Zakupione usługi będą dostępne dla Kupującego niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty przez Przelewy24.
 3. Warunkiem walidacji zakupienia usługi na koncie Klienta jest dokonanie płatności. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Spółkę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie Przelewy24 i wpływie środków na rachunek Przelewy24.
 4. W ramach walidacji zakupionej usługi, Kupujący otrzyma od Spółki, na podany wcześniej adres poczty elektronicznej, Fakturę VAT która stanowić będzie jednocześnie potwierdzenie zakupienia usługi.
 5. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić usługi w cenach podanych na stronie internetowej Spółki.
 6. Informacje o Usługach dostępnych za pośrednictwem Stron Internetowych stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen usług oraz ich zakresu, zmiany te nie wymagają innego powiadomienia niż ich aktualizacja  na Stronach Internetowych Spółki.
 8. Usługi nabyte przez Klienta będą realizowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z opisem zamieszczonym indywidualnie dla każdej z Usług na witrynie Stronie Internetowej.
 9. Spółka zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia. 

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ REKLAMACJA

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Dla swej skuteczności, odstąpienie wymaga zachowania formy pisemnej i powinno zostać wysłane na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: teleporady@emc-sa.pl
 2. W terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu przez Klienta od umowy, całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona za pośrednictwem aplikacji Przelewy24 na rachunek bankowy z którego dokonano wpłatę.
 3. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli zaczął korzystać z zakupionej usługi.
 4. Wszelkie reklamacje należy kierować do Spółki na adres ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław. Reklamacje można również zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres teleporady@emc-sa.pl
 5. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu,
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  3. opis reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 7. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148;
Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@emc-sa.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w sklepie internetowym i złożenia zamówienia;
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu: 

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a - do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody,
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody,
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których zgoda zostanie wycofana,
 5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. e i f – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do wykonania umowy, szczegółowa polityka ochrony danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Spółki. 
 2. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Każdorazowa zmiana nie będzie wymagała wcześniejszego powiadomienia ani zgody Kupujących.
 4. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółka EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez EMC Instytut Medyczny S.A. danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu (54-144), przy ul. Pilczyckiej 144-148, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000222636, o kapitale zakładowym 88 754 584,00 PLN, NIP: 8942814132, REGON: 933040945.

EMC Instytut Medyczny S.A. z należytą starannością i adekwatnie do ryzyka dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. EMC Instytut Medyczny S.A. sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia najwyższej ochrony w zakresie przetwarzania danych osobowych, EMC Instytut Medyczny S.A. powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem e-mail:

iod@emc-sa.pl.

SPOSOBY ZBIERANIA DANYCH

EMC Instytut Medyczny S.A. zbiera dane dotyczące osób fizycznych, będących użytkownikami sklepu internetowego.

EMC Instytut Medyczny S.A. zbiera tylko niezbędne dane.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego, udzielania odpowiedzi na pytania zadane przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego, w celach marketingowych i wysyłki newsletter oraz w celu wywiązania się przez Administratora z nałożonych na niego prawem obowiązków.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Informujemy, że w ramach swojej działalności EMC Instytut Medyczny S.A. może gromadzić i przetwarzać dane osobowe:

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w sklepie internetowym i złożenia zamówienia;
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych w pkt 3. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, brakiem możliwości otrzymywania informacji dotyczących oferowanego przez Spółkę asortymentu w formie newslettera, brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane odpowiednio przez następujący czas:

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a - do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody,
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody,
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których zgoda zostanie wycofana,
 5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. e i f – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Mają Państwo prawo:

 1. dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO),
 2. otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO),
 3. sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO),
 4. usunięcia danych osobowych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, aby EMC Instytut Medyczny S.A. przetwarzała Państwa dane, możecie Państwo żądać aby EMC Instytut Medyczny S.A. je usunęła za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek przetwarzania danych osobowych wynika z przepisu prawa lub przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń (art. 17 RODO),
 5. ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od EMC Instytut Medyczny S.A. informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody i są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes EMC Instytut Medyczny S.A., przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: iod@emc-sa.pl lub listownie na adres siedziby spółki EMC Instytut Medyczny S.A.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników EMC Instytut Medyczny S.A. Odbiorcami Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

PROFILOWANIE

EMC Instytut Medyczny S.A. nie podejmuje decyzji, które mają skutek prawny dla Państwa lub które wpływają na Państwa w podobny sposób i które są wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

POLITYKA COOKIES

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika sklepu internetowego:

 1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej (np. uwierzytelniające);
 2. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;
 3. umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu;
 4. umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań.

Sklep internetowy zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych:

 1. typ urządzenia
 2. system operacyjny
 3. rodzaj przeglądarki internetowej
 4. rozdzielczość ekranu
 5. adres IP

Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony internetowej.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy sklepu internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika sklepu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej.

Informujemy, iż ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym.


ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

EMC Instytut Medyczny S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania sklepu internetowego lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-14

 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148.
Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@emc-sa.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych. 
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody. 
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.
ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148, moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazałem/am w formularzu, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

MARKETING

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148 (dalej: EMC, administrator danych),
 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@emc-sa.pl,
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania udzielonej przez Państwa zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których Państwa zgoda zostanie wycofana. Potem Państwa dane zostaną usunięte.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Nieudostępnienie danych będzie skutkowało brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.

 Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148, zgodę na przetwarzanie przez moich danych osobowych w celach marketingowych, tj.:

[] przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych obejmujących informację o asortymencie oferowanym przez sklep internetowy w tym informacji o nowym asortymencie oferowanym przez sklep internetowy,

[] kontaktowanie się ze mną telefonicznie dla celów marketingu asortymentu oferowanego przez sklep internetowy, w tym wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących,

[] przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, telefon w celach marketingu asortymentu oferowanego przez sklep internetowy,

zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

NEWSLETTER

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. administratorem Państwa danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148.
 2. osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest administrator danych osobowych dostępny pod adresem e-mail: iod@emc-sa.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a;
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników administratora danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania przez Państwa zgody.
 7. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji dotyczących oferowanego przez Spółkę asortymentu w formie newslettera.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

ZGODA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148, moich danych osobowych w celu przesyłania do mnie drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez Spółkę asortymentu w formie newslettera, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

REGULAMIN – KLAUZULA ZBIORCZA

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest EMC Instytut Medyczny S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pilczycka 144–148;
Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Spółce jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@emc-sa.pl.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą: 

 1. w celu zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji złożonego w sklepie internetowym zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w przypadku zarejestrowania się w sklepie internetowym i złożenia zamówienia;
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy za pośrednictwem kanałów komunikacji, które wskazali Państwo w formularzu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 3. w celu przesyłania przez Spółkę drogą elektroniczną informacji dotyczących oferowanego przez nią asortymentu w formie newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. w celach marketingowych, za pośrednictwem kanałów komunikacji, na które wyrazili Państwo zgodę - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 6. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, a w szczególności w celu dochodzenia, ustalenia i obrony przed roszczeniami, zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego, stosowania systemów kontroli wewnętrznej, jak również w celach analitycznych, archiwalnych i statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników administratora danych. Odbiorcą Państwa danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowo – podatkowe, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe).
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez następujące okresy czasu: 

 1. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. a - do czasu pełnej realizacji umowy (w tym pełnej realizacji zamówienia) lub do momentu rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a później przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego,
 2. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. b - przez okres niezbędny do wyjaśnienia sprawy w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy dostępny w ramach sklepu internetowego lub do momentu wycofania zgody,
 3. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. c – przez okres dostępności usługi newsletter lub do momentu wycofania zgody,
 4. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. d – przez czas niezbędny do realizacji celu, do którego zostały pozyskane, lub do momentu wycofania zgody w odniesieniu do kanałów komunikacyjnych, co do których zgoda zostanie wycofana,
 5. w odniesieniu do celu przetwarzania zdefiniowanego w pkt 3 lit. e i f – przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń oraz przepisów prawa podatkowego.

Po upływie wskazanych okresów dane zostaną usunięte.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak wymagane do realizacji celów przetwarzania opisanych w pkt 3. Niepodanie przez Państwa danych osobowych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy, brakiem możliwości wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, brakiem możliwości otrzymywania informacji dotyczących oferowanego przez Spółkę asortymentu w formie newslettera, brakiem możliwości wykorzystania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, za pośrednictwem kanału komunikacji, na który nie wyrazili Państwo zgody.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

EMC IM SA Regulamin sprzedaży online 26.06.2020

EMC- Regulamin sprzedaży online

EMC - sklep internetowy klauzule RODO